DATALAGRINGSPOLICY

Elektronisk hantering av personuppgifter och annan information om våra kunder.

 
I maj 2018 införs ett nytt datalagringsdirektiv i hela EU. Förordningen kallas GDPR, General Data Protection Regulation, och ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PUL). Avsikten med förordningen är att den ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter.
 

Skog & Lantbruk har följande policy för hur kunders personuppgifter lagras och hanteras.
 

Kundernas uppgifter lagras i följande register:
    a. Kundregister för utförande av överenskomna tjänster (den tjänst kunden köper och som framgår av avtalet mellan Skog & Lantbruk och kunden i fråga, t.ex. bokföring, bokslut, testamente, bouppteckning etc).
Här lagras samtliga uppgifter om kunden, såsom namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter etc som behövs för att Skog & Lantbruk ska kunna genomföra överenskommet uppdrag. Här lagras även de dokument (inkl följebrev för t.ex registrering hos myndigheter) som producerats elektroniskt för kundens räkning.
    b. Fakturaregister. Här lagras kundens namn, adress och eventuell e-postadress samt skapade fakturor.
 

Normalt sparas uppgifterna i registret under fem år sedan senaste genomförda uppdrag. Genomgång sker årsvis och inaktuella kunder och deras uppgifter raderas ur registret.
 

Som kund hos Skog & Lantbruk kan du komma att få nyheter och erbjudanden från oss via e-post. Vi lämnar inte ut kontaktuppgifterna till samarbetspartner eller andra företag. Önskar du inte få dessa e-postmeddelanden kan du skicka ett meddelande till oss eller använda länken i slutet av meddelandet för att avregistrera dig. Du kommer då inte att få fler e-postmeddelanden med nyheter och erbjudanden från oss.
Observera att vi fortfarande kan använda e-post i kontakten mellan kund och företag i fråga om dina avtalade tjänster.
 

Vi kommer aldrig att begära känsliga uppgifter såsom lösenord, personnummer, koder, adress eller telefonnummer via e-post. Får du ett sådant meddelande som ser ut att vara från oss är vi tacksamma om du kontaktar oss direkt så vi kan gå vidare och utreda saken.
 

 

Denna text, vilken utförligt beskriver företagets policy för lagring av personuppgifter, finns i sin helhet på företagets webbplats (www.skog-lantbruk.se) där den kan skrivas ut.
 

Vill du veta vilka uppgifter som finns lagrade i vårt register? Du kan när som helst kontakta oss och få veta vilka uppgifter vi har lagrade. Vill du ha en kopia på uppgifterna förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift för detta.
Kontaktperson är Stefan Blomstrand, se kontaktsidan på webbplatsen för aktuella kontaktuppgifter.

 

Policyn uppdaterad 2018-04-24

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 
Skog & Lantbruk är i egenskap av redovisningskonsult anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt.
Ett företag som finns i registret ska ta fram rutiner och vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Skåne.
 

Styrande lagar och föreskrifter:
- Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningstvätt och finansiering av terrorism
- Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 

Nedanstående policy syftar till att beskriva de åtgärder Skog & Lantbruk vidtar för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 

Penningtvätt är en process som syftar till att dölja eller omsätta kontanta medel eller annan egendom som utgör vinning från brottslig verksamhet så att de omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet.
Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorgrupper eller annan verksamhet som har till syfte att systematiskt använda våld eller förstörelse, särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar.
 

Innan en ny kundrelation etableras mellan Skog & Lantbruk och Kunden ska tillräcklig kundkännedom uppnås. Detta sker genom ID-kontroll samt utvärdering av kunden och dess verksamhet.
 

Skog & Lantbruk ska löpande utvärdera att kundens ekonomiska transaktioner inte misstänks härröra till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vid sådan misstanke ska en anmälan omgående göras till Finanspolisen. Kunden eller dess företrädare får härvid inte informeras om att en anmälan har gjorts.
 

 

Policyn uppdaterad 2018-04-24.